Шумська міська рада - об'єднана територіальна громада

Тернопільська область, Кременецький район

Статут

Додаток  1

до рішення міської ради

№1398

від 15 грудня 2017 року

 

СТАТУТ КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ

"ЦЕНТР НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ"

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг» Шумської міської ради (далі – Центр) є комунальною, бюджетною установою соціального захисту населення.

Засновником Центру є Шумська міська рада Тернопільської обл. (далі – Засновник).

 1.  Центр, створений відповідно до чинного законодавства, є бюджетною не прибутковою установою, основною метою якої не є одержання прибутку.
 2.  Повне найменування установи – Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг» Шумської міської ради.
 3.  Скорочене найменування установи – ЦНСП.
 4.  Місцезнаходження Центру 47100, Тернопільська область, Шумський район, м. Шумськ, вул. Українська, буд. 59.
 5.  Центр утворюється міською радою, підзвітний і підконтрольний міській раді, підпорядкований Шумській міській раді. Уповноваженим органом, якому безпосередньо підпорядкований Центр, є Шумська міська рада.
 6.  Центр керується Конституцією України, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Європейською хартією місцевого самоврядування, іншими міжнародними договорами та правовими актами, ратифікованими Верховною Радою України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, постановами Верховної Ради України, указами Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики, рішеннями міської ради, розпорядженнями міського голови, нормативними актами Департаменту соціального захисту населення Тернопільської обласної державної адміністрації, Тернопільського обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, іншими нормативними актами з питань, що регулюють його діяльність та цим статутом.
 7.  Центр утворюється за наявності необхідної матеріально - технічної бази, зокрема приміщень, що відповідають будівельним, технічним, санітарно-гігієнічним нормам, вимогам пожежної безпеки та іншим нормам відповідно до законодавства.
 8.  Організаційно-методичне забезпечення Центру та контроль за додержанням законодавства про надання соціальних послуг в установленому порядку здійснює Шумська міська рада.

З питань діяльності Центру відділ соціального захисту населення міської ради взаємодіє з Департаментом соціального захисту населення Тернопільської обласної державної адміністрації.

Для забезпечення реалізації соціальної політики щодо надання соціальних послуг Центр взаємодіє із структурними підрозділами міської ради, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності.

  1.  Центр несе відповідальність за своїми зобов'язаннями відповідно до вимог законодавства.
Центр не несе відповідальності за зобов'язаннями Засновника. 
Засновник не несе відповідальності за зобов'язаннями Центру, крім випадків, встановлених законодавством. 
  1.  Перевірка роботи та контроль за організацією діяльності, пов'язаної із наданням соціальних послуг, відділень Центру, ревізія фінансово - господарської діяльності проводяться відповідно до законодавства України.
  2.  Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку із своїм найменуванням, штампи та бланки.
  3.  Центр має право укладати договори, набувати майнові та особисті немайнові права, бути позивачем і відповідачем у суді.
  4.  Відносини Центру у всіх сферах господарської діяльності з іншими підприємствами, установами, організаціями та громадянами здійснюються на підставі укладених договорів.
  5.  Статут, кошторис доходів та видатків, структура і фонд оплати праці працівників Центру, затверджуються Шумської міською радою.
  6.  Штатний розпис затверджується Шумською міською радою;
  7.  Умови оплати праці працівників Центру та штатна чисельність визначаються відповідно до законодавства з питань оплати праці, норм часу, чисельності та типового штатного нормативу чисельності працівників, що затверджуються наказами Мінсоцполітики.
  8.  Для надання соціальних послуг Центр має право залучати на договірних засадах інші підприємства, установи, організації та фізичних осіб, зокрема волонтерів.
  9.  Центр має право в установленому порядку отримувати гуманітарну та благодійну допомогу, в тому числі із-за кордону, яка використовується для надання допомоги громадянам, які обслуговуються, та поліпшення матеріально-технічної бази Центру.
  10.  Центр має право сприяти тимчасовій реєстрації місця перебування самотніх непрацездатних бездомних громадян похилого віку або інвалідів за юридичною адресою Центру з метою подальшого оформлення їх до будинку – інтернату.
  11.  Центр через свої відділення сприяє відновленню документів самотнім непрацездатним громадянам з метою:

 - оформлення до будинку – інтернату;

 - встановлення групи інвалідності;

 - отримання пенсії.

 

 
 1. УПРАВЛІННЯ ЦЕНТРУ

 

  1.  Центр очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою на контрактній основі.
  2.  Посаду директора Центру може займати особа, яка має вищу освіту (магістр, спеціаліст) відповідного напряму підготовки і стаж роботи на керівній посаді не менш як п'ять років.
  3.  Директор Центру:
   1. організовує роботу Центру, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Центр завдань, забезпечує проведення моніторингу та оцінку якості соціальних послуг, визначає ступінь відповідальності працівників;
   2. при виконанні покладених завдань діє від імені Центру і представляє без доручення інтереси Центру в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях та судах;
   3. подає Шумській міській раді пропозиції щодо внесення змін до Статуту, штатного розпису, структури, кошторису витрат Центру;
   4. координує діяльність відділень Центру.
   5. подає Шумській міській раді пропозиції щодо змін в положеннях про відділення Центру ;
   6. укладає договори та угоди з питань, що належать до його компетенції, контролює їх виконання;
   7. розпоряджається коштами Центру в межах затвердженого кошторису витрат та відповідно до їх цільового призначення, в тому числі на оплату:
 • проведення щорічного профілактичного медичного огляду працівників Центру, які безпосередньо надають соціальні послуги;
 • придбання для соціальних працівників, фахівців із соціальної роботи та соціальних робітників спецодягу, взуття, велосипедів, проїзних квитків (або грошової компенсації за їх придбання);
 • придбання для оснащення відділень Центру автотранспорту, засобів пересування, спеціальних засобів для догляду і самообслуговування;
 • підвищення кваліфікації осіб, які надають соціальні послуги, тощо;
   1. призначає в установленому порядку на посаду і звільняє з посади працівників Центру;
   2. затверджує посадові обов'язки заступника директора, завідувачів відділень та інших працівників Центру ;
   3. видає у межах своєї компетенції накази (в тому числі щодо здійснення (припинення) надання соціальних послуг громадянам, організовує і контролює їх виконання;
   4.  розробляє і подає на затвердження Шумській міській раді проект положення про відділення Центру;
   5. у порядку, встановленому законодавством України, застосовує заохочення, дисциплінарні стягнення та заходи дисциплінарного впливу до працівників;
   6. встановлює правила внутрішнього трудового розпорядку;
   7. розглядає в установленому порядку звернення, заяви та скарги юридичних та фізичних осіб з питань своєї діяльності та вживає заходи для усунення причин, що призвели до порушення їх законних прав та інтересів; проводить особистий прийом громадян;
   8. встановлює правила поведінки осіб, які отримують послуги у Центрі;
   9. забезпечує через комплекс організаційних заходів функціонування системи управління охороною праці.
  1. Накази директора Центру, рішення, доручення та усні розпорядження, що відповідають законодавству, є обов'язковими для виконання всіма працівниками Центру.

 
 
 1. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ

 
 3.1. Центр утворюється для надання соціальних послуг громадянам, що проживають на території Шумської міської об’єднаної територіальної громади, в умовах денного перебування. 
3.2. Центр провадить свою діяльність відповідно до критеріїв діяльності суб’єктів, що надають соціальні послуги, на принципах адресності та індивідуального підходу, доступності та відкритості, добровільного вибору отримання чи відмови від надання соціальних послуг, гуманності, комплексності, максимальної ефективності використання бюджетних коштів, законності, соціальної справедливості, забезпечення конфіденційності, дотримання державних стандартів соціальних послуг, етичних норм і правил.
 3.3. До складу Центру входять:
 • Відділення соціальної допомоги вдома;
 • Відділення денного перебування;
 • Відділення у справах дітей та сім’ї;
У разі необхідності у Центрі можуть створюватись інші підрозділи, діяльність яких спрямована на надання соціальних послуг громадянам міської об’єднаної територіальної громади.
  1. Положення про відділення Центру затверджуються Шумською міською радою відповідно до пропозицій директора;
  1. На надання соціальних послуг Центру мають право:

3.5.1. громадяни похилого віку, інваліди, хворі (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнані такими в порядку, затвердженому МОЗ;

3.5.2. громадяни, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв'язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей - інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів);

3.5.3. діти, сім’ї та особи, що перебувають у складних життєвих обставинах, які об’єктивно порушують їх нормальну життєдіяльність, наслідки яких вони не можуть подолати самостійно, а саме:

діти - сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, особи які взяли на виховання дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

жінки, які народили дитину та мають намір відмовитись від неї;

сім’ї внутрішньо переміщених осіб;

сім’ї  учасників антитерористичної операції;

сім’ї (особи), які постраждали від насилля та торгівлі людьми;

особи з числа дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування (від 18 до 23 років);

особи, які відбувають покарання без позбавлення волі, звільнились з місць позбавлення волі та неповнолітні, які перебувають на обліку в КМСД;

особи, яких стосується проблема ВІЛ/СНІДу;

особи, які мають нарко-алкозалежність;

діти та особи з функціональними обмеженнями;

Виходячи з конкретних обставин, на підставі рішення Шумської міської ради можуть бути прийняті і інші громадяни.

  1.  Основними завданнями Центру є :
   1. визначення потреб населення Шумської міської об’єднаної територіальної громади у соціальних послугах;
   2. виявлення громадян, зазначених у пункті 3.5. цього Статуту, формування електронної бази даних таких громадян, визначення (оцінювання) їх індивідуальних потреб у наданні соціальних послуг;
   3. забезпечення якісного надання соціальних послуг;
   4. установлення зв’язків з підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, фізичними особами, родичами громадян, яких обслуговує Центр, з метою сприяння в наданні соціальних послуг громадянам.
   5. визначення індивідуальних потреб дітей, сімей (ociб) у соціальних послугах та соціальній підтримці;
   6. здійснення соціального супроводу дітей, сімей (ociб), які потрапили у складні життєві обставини і потребують сторонньої допомоги, в.т.ч. надання їм допомоги в оформленні документів для призначення усіх видів соціальної підтримки та послуг у сфері соціального захисту населення;
   7. організація надання соціальних та реабілітаційних послуг дітям, сім’ям (особам), які опинились у складних життєвих обставинах i потребують сторонньої допомоги;
   8. проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини сімей (ociб) та дітей;
   9.  проведення роботи щодо попередження соціального сирітства (з метою повернення дітей до біологічних сімей із закладів державного утримання);
   10.  пошук кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі, попередня робота з кандидатами, сприяння у підготовці пакету документів та направлення для проходження навчання;
   11. супроводження прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, опікунів, піклувальників;
   12. робота з надання благодійної (гуманітарної) допомоги для дітей з багатодітних, малозабезпечених, прийомних сімей, дітей, які виховуються одним  з батьків, сімей учасників АТО, внутрішньо переміщеним особам та дітям з особливими потребами;
   13. соціально - профілактична робота (щодо формування здорового способу життя, протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, попередження сімейного неблагополуччя, попередження насильства в сім’ї та жорстокого поводження з дітьми, протидії торгівлі людьми, розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, формування свідомого батьківства, розвиток волонтерського руху);
   14. ведення обліку бездомних осіб;
   15.  розроблення та здійснення галузевих i регіональних програм поліпшення становища сімей та дітей, вирішення інших питань у сфері охорони дитинства;
   16. організація роботи щодо запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;
   17. надання дитині та особам, які піклуються про неї, необхідної допомоги у запобіганні та виявленні випадків жорстокого поводження з дитиною;
   18.  Фото без описутимчасове влаштування дітей, які залишилися без піклування батьків, дітей-біженців і дітей, які потребують додаткового або тимчасового захисту, розлучених із сім’ями;
   19.  проведення заходів щодо влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування у сімейні форми виховання;
   20.  сприяння усиновленню дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, ведення обліку кандидатів в усиновлювачі;
   21.  вжиття заходів щодо захисту житлових і майнових прав дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;
   22.  забезпечення представництва iнтересів дітей у суді;
   23.  забезпечення підготовки рішення органу опіки та піклування про негайне відібрання дитини (в paзi виникнення загрози життю та здоров'ю дитини) та забезпечує його виконання i встановлення статусу дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування;
   24. визначення органами опіки та піклування одного з батьків, який проживає окремо, у вихованні дитини виходячи з її iнтересів (в paзi, коли батьки не можуть згоди щодо такої участі);
  2.  Центр надає:

3.7.1. соціально-побутові послуги - забезпечення продуктами харчування, м'яким та твердим інвентарем, гарячим харчуванням, транспортними послугами, засобами малої механізації, здійснення соціально-побутового патронажу, виклик лікаря, придбання та доставка медикаментів, ремонт одягу та взуття, прання одягу, перукарські послуги тощо;

   1.  
   2. психологічні послуги - надання консультацій з питань психологічного здоров'я та поліпшення відносин з оточуючим соціальним середовищем, застосування психодіагностики, спрямованої на вивчення соціально-психологічних характеристик особистості, з метою її психологічної корекції або психологічної реабілітації, надання методичних порад;
   3.  соціально-педагогічні послуги - виявлення та сприяння розвитку різнобічних інтересів і потреб громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, організація індивідуального навчального, виховного та корекційного процесів, організація їх дозвілля;
   4. соціально-медичні послуги - консультації щодо запобігання виникненню та розвитку можливих органічних розладів, збереження, підтримка здоров'я, здійснення профілактичних, лікувально-оздоровчих заходів, працетерапія;
   5. соціально-економічні послуги – задоволення матеріальних інтересів і потреб осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, що реалізуються у формі надання натуральної допомоги;
   6. інформаційні послуги - надання інформації, необхідної для вирішення складної життєвої ситуації (довідкові послуги), розповсюдження просвітницьких і культурно-освітніх знань (просвітницькі послуги), поширення об'єктивної інформації про споживчі властивості та види соціальних послуг;
   7. інші соціальні послуги, перелік, умови та порядок надання яких визначає у разі потреби Засновник.

 

3.8. Центр забезпечує безоплатне в обсягах, визначених державними стандартами, надання соціальних послуг:
3.8.1. громадянам похилого віку, інвалідам, хворим (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і не мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу або рідні є громадянами похилого віку чи визнані інвалідами в установленому порядку; 

3.8.2. громадянам, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв'язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів).

  3.8.3. сім’ям, дітям та молодим особам, які опинились в складних життєвих обставинах та не в змозі їх самостійно подолати, які є клієнтами  відділення у справах дітей та сім’ї.

3.9. Центр може надавати платні соціальні послуги (в межах наявних можливостей), визначені Постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 р. № 12 "Про порядок надання платних соціальних послуг та затвердження їх переліку" та цим переліком: 
 3.9.1. громадянам похилого віку, інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу; 
 3.9.2. громадянам, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв'язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей вищий ніж прожитковий мінімум для сім'ї. 

Надання платних соціальних послуг у Центрі здійснюється згідно Положення про платні послуги, затвердженого Шумською міською радою. Тарифи на платні соціальні послуги встановлюються відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 9 квітня 2005 р. № 268 “Про затвердження Порядку регулювання тарифів на платні соціальні послуги” та затверджуються Шумською міською радою.

Центр має право проводити корегування тарифів на платні соціальні послуги у разі зміни їх складових у поточному році.

Кошти, що надходять від надання платних соціальних послуг, використовуються в установленому законодавством порядку.

Центр (у межах наявних можливостей) може надавати соціальні послуги в обсягах, визначених державними стандартами соціальних послуг, із встановленням диференційованої плати відповідно до законодавства.

 Соціальні послуги понад обсяги, визначені державними стандартами соціальних послуг, надаються за плату.

3.10. У виняткових випадках громадяни, що мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу, можуть звільнятися від плати за надання соціальних послуг в відділеннях Центру в разі, коли такі рідні належать до малозабезпечених і отримують державну соціальну допомогу в установленому законодавством порядку, є особами похилого віку, визнані інвалідами у встановленому порядку, залежні від психоактивних речовин, алкоголю, перебувають у місцях позбавлення волі, тощо. 
3.11. Шумська міська рада, може приймати, як виняток, рішення про звільнення  таких громадян від плати за надання соціальних послуг. 
В такому разі видатки, пов'язані із наданням соціальних послуг громадян, передбачаються в кошторисі центру за рахунок додаткових коштів міського бюджету. 

 

4.УМОВИ ТА ПОРЯДОК НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

4.1. Умови та порядок надання соціальних послуг відділеннями Центру визначаються в положеннях про ці відділення.

 

5. МАЙНО ЦЕНТРУ

 

5.1. Майно Центру є комунальною власністю Шумської міської об’єднаної територіальної громади і закріплюється за Центром на правах оперативного управління.

5.2.Майно Центру становлять основні фонди і інші необоротні активи, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Центру.

5.3. Джерелом формування майна Центру є:

5.3.1. бюджетні кошти та капітальні вкладення;

5.3.2. грошові та матеріальні внески Засновника;

5.3.3. кошти та майно, що надходять безоплатно від фізичних та юридичних осіб, безповоротна допомога, гуманітарна допомога, добровільні пожертви, благодійні внески організацій, підприємств, фондів, громадян;

5.3.4. власні надходження від надання платних послуг, надання яких передбачено чинним законодавством України;

 5.3.5. інше майно придбане на підставах, не заборонених законодавством України.

Центр володіє і користується цим майном згідно з діючим законодавством і даним Статутом, розпоряджається за погодженням з Шумської міською радою.

Доходи (прибутки) або їх частина не можуть розподілятися серед засновників (учасників), працівників Центру (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску),членів органу управління та інших пов’язаних з ними осіб.

5.4.Основні фонди Центру не можуть бути предметом безоплатного користування, застави, внеском до статутного фонду інших юридичних осіб та не можуть бути продані, передані, або відчужені у будь-який спосіб без згоди Засновника.

5.5.Відчуження майна Центру здійснюється за дозволом міської ради у порядку, встановленому чинним законодавством України.

5.6.Міська рада здійснює контроль за використанням і збереженням майна, переданого в оперативне управління Центру.

5.7. Питання оренди Центру будинків, приміщень, споруд, устаткування, землі регулюється законодавством України, рішеннями міської ради.

5.8.Збитки, заподіяні Центром в результаті порушення його майнових прав громадянами та юридичними особами, відшкодовуються Центром у порядку, встановленому законодавством України.

 

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЦЕНТРУ

 

6.1.Центр має право:

6.1.1.Самостійно планувати свою діяльність згідно з метою та предметом діяльності Центру.

6.1.2.Визначати основні напрямки розвитку Центру відповідно до комплексних і цільових програм з питань, що входять до компетенції Центру, подавати їх на затвердження уповноваженому органу.

6.1.3.Укладати угоди з підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її межами для виконання статутних завдань відповідно до законодавства України. Організовувати свою діяльність із забезпечення укладених договорів.

6.1.4.Набувати необхідні матеріальні ресурси у підприємств, організацій, установ чи фізичних осіб.

6.1.5.Залучати підприємства, установи та організації, незалежно від форм власності, до роботи з питань, що входять до компетенції Центру. 

6.1.6.Надавати соціальні послуги згідно з чинним законодавством, у тому числі: соціально-побутові, психологічні, соціально-педагогічні, соціально-медичні, соціально-економічні, інформаційні та інші.

6.2. Обов'язки Центру

6.2.1.Утримувати в належному стані та здійснювати своєчасний ремонт основних фондів, устаткування, технічного обладнання.

6.2.2.Забезпечувати своєчасні розрахунки за фінансовими зобов'язаннями.

6.2.3.Забезпечувати належний санітарно-гігієнічний і протипожежний стан Центру.

6.2.4. Забезпечувати дотримання законодавства про працю, правила і норми охорони праці, техніки безпеки.

6.2.5. Забезпечувати подання відповідним органам фінансових і статистичних звітів у строки, встановлені законодавством України.

6.2.6.Вести діловодство, статистичну звітність та архівну справу відповідно до законодавства України.

6.2.7.Розглядати в установленому порядку звернення, заяви та скарги юридичних та фізичних осіб з питань своєї діяльності та вживати заходи для усунення причин, що призвели до порушення їх законних прав та інтересів.

6.2.8. Здійснювати бухгалтерський облік відповідно до законодавства України.

6.2.9.Інформувати відділ соціального захисту населення міської ради про результати діяльності у визначені строки, на вимогу депутатів міської ради звітувати про свою роботу на пленарних засіданнях.

 

7. ФІНАНСОВА ТА ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕНТРУ

 

 7.1. Фінансово - господарська діяльність Центру здійснюється відповідно до виділених бюджетних асигнувань, штатного розпису за рахунок бюджету об’єднаної територіальної громади.

7.2. Центр утримується за рахунок видатків міського бюджету на соціальний захист населення, інших надходжень, у тому числі від діяльності його відділень, від надання платних соціальних послуг, а також благодійних коштів громадян, підприємств, установ та організацій.

7.3.Центр витрачає кошти за умови суворого дотримання фінансово-бюджетної дисципліни та забезпечення максимальної економії матеріальних цінностей і коштів. Додаткові кошти використовуються на розвиток матеріально-технічної бази Центру, рішення соціальних питань трудового колективу відповідно до чинного законодавства.

7.4.Відносини Центру у всіх сферах господарської діяльності з іншими підприємствами, установами, організаціями та громадянами здійснюються в порядку, встановленому чинним законодавством.

7.5.Установчі документи неприбуткової організації містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

7.6.Установчі документи неприбуткової організації передбачають, що доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

 

8. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО СТАТУТУ

 

8.1. Зміни та доповнення до статуту Центру затверджуються рішенням міської ради і підлягають державній реєстрації.

 

9. КОМПЕТЕНЦІЯ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ.

 

9.1.На всіх працівників Центру поширюється норми діючого трудового законодавства України.

9.2. Трудовий колектив Центру

9.2.1. розглядає і погоджує проекти колективного договору;

9.2.2.визначає орган, що відстоює інтереси трудового колективу (профспілковий комітет, рада трудового колективу, інші);

9.2.3.розглядає, разом з Засновником, зміни і доповнення, внесені в Статут Центру;

9.2.4.здійснює інші функції відповідно до законодавства і колективному договору.

9.3. Колективний договір підписується між адміністрацією Центру

і трудовим колективом, регулює виробничі, трудові й економічні відносини.

 

10. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ

 

10.1.Припинення діяльності Центру може здійснюватися шляхом його ліквідації або реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення).

  1. Ліквідація і реорганізація Центру відбувається за рішенням Шумської міської ради.

 Центр може бути ліквідованим:

   1. за рішенням Шумської міської ради;
   2. на підставі рішення суду;
   3. на інших підставах, передбачених законодавством України.
  1. Центр вважається реорганізованим чи ліквідованим з моменту припинення державної реєстрації.
  2. Ліквідація Центру здійснюється ліквідаційною комісією, утвореною засновником відповідно до чинного законодавства.
  3. У разі припинення діяльності Центру (ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) всі  його активи  передаються одній або декільком неприбутковим організаціям відповідного виду діяльності або зараховуються до доходу бюджету .
  4. При реорганізації Центру, здійсненої в порядку, передбаченому законом, права й обов'язки Центру переходять до правонаступників.
  5. Після ліквідації Центру документи здаються в міський архів.

 

 1. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 Цей статут набирає чинності з моменту його державної реєстрації відповідно до чинного законодавства України.

Зміни та доповнення до статуту вносяться в порядку, визначеному чинним законодавством України, та набувають юридичної сили з моменту їх державної реєстрації.

 

Секретар ради                                                                             Л.В. Павленко

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь