A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Шумська міська рада - об'єднана територіальна громада
Тернопільська область, Кременецький район

Положення про відділ

                                              ПОЛОЖЕННЯ
 про відділ житлово-комунального господарства, транспорту, благоустрою, охорони навколишнього природного середовища та інфраструктури Шумської міської ради

 1. Відділ житлово-комунального господарства, транспорту, благоустрою, охорони навколишнього природного середовища та інфраструктури  Шумської міської ради (далі - відділ) є її структурним підрозділом, підзвітним і підконтрольним міській раді, підпорядкована виконавчому комітету, міському голові.

 2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, рішеннями міської ради,розпорядженнями міського голови, рішеннями виконавчого комітету міської ради, а також положенням про відділ.

 3 Основними завданнями відділу у сфері житлово-комунального господарства,транспорту, благоустрою, охорони навколишнього природного середовища та інфраструктури є: 


- забезпечення реалізації  державної політики у сфері житлово-комунального господарства (у тому числі у сфері питної води та питного водопостачання, теплопостачання, енерго-ефективності та енергозбереження, ціно-, тарифоутворення і розрахунків за житлово-комунальні послуги) , поводження з побутовими відходами, транспорту та благоустрою на території Шумської міської ради ;   
- забезпечення обслуговування населення підприємствами, установами та організаціями житлово-комунального господарства, підготовка пропозицій  щодо формування цін і тарифів на житлово-комунальні послуги, а також норм їх споживання, здійснення контролю за їх додержанням.

  4. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:


 1) бере участь у реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства, танспорту та благоустрою, готує пропозиції до програм соціально-економічного розвитку та проекту бюджету міста; 
 2) координує роботу, пов'язану з наданням населенню території Шумської міської ради житлово-комунальних послуг підприємствами - надавачами цих послуг незалежно від форми власності; 
 3) розробляє систему заходів для забезпечення стабільної роботи  житлово-комунального  господарства  міста  в  умовах надзвичайної ситуації і ліквідації її наслідків; 
 4) здійснює в межах своєї компетенції контроль за станом експлуатації та утримання житлового фонду, благоустрою і об'єктів комунального господарства незалежно від форми власності; 
 5) вживає заходів до оснащення наявного житлового фонду засобами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії згідно із загальнодержавними та регіональними програмами; 
 6) розробляє і реалізує місцеві програми у сфері питної води та питного водопостачання, бере участь у розробленні і реалізації державних та регіональних програм у цій сфері;
 7) розробляє і реалізує місцеві програми та бере участь у розробленні і реалізації державних цільових програм у сфері теплопостачання та енергозбереження; 
 8) здійснює аналіз стану сфери теплопостачання;
 9) забезпечує в межах компетенції реалізацію заходів з енергозбереження згідно із завданнями програми енергоефективності та енергозбереження у житлово-комунальному господарстві
10) здійснює заходи, спрямовані на забезпечення сталої роботи об'єктів житлового господарства в осінньо-зимовий період, а також в умовах виникнення стихійного лиха, аварій, катастроф і ліквідації їх наслідків, здійснює моніторинг підготовки об'єктів житлового господарства до роботи в осінньо-зимовий період;
11)організовує контроль за здійсненням заходів, спрямованих на забезпечення сталої роботи об'єктів житлового господарства в осінньо-зимовий період, а також в умовах виникнення стихійного лиха, аварій, катастроф і ліквідації їх наслідків;
12) інформує населення про здійснення заходів з благоустрою населених пунктів
13) бере участь у розробленні та виконанні державних і регіональних програм благоустрою населених пунктів;
14) здійснює аналіз стану сфер благоустрою населених пунктів, поводження з побутовими відходами, галузі поховання;
15) здійснює контроль за станом благоустрою території Шумської міської ради ;
 
16)проводить рейди та перевірки територій та об'єктів території Шумської міської ради щодо стану їх благоустрою; 
17)проводить рейди та перевірки додержання підприємствами, установами, організаціями і громадянами законодавства у сфері благоустрою;                   
18) посадові особи відділу уповноважені виконавчим комітетом складають приписи та протоколи - про порушення законодавства у сфері благоустрою, для притягнення винних до відповідальності; 
19)контролює та сприяє в забезпеченні чистоти і порядку в місті, очищенню територій та об'єктів від відходів, безхазяйних відходів, самовільно розміщених об'єктів та елементів; 
2
0)здійснює контроль за виконанням заходів та приписів з приведення до належного стану територій та об'єктів благоустрою міста                                                                                                          
21) забезпечує реалізацію повноважень органів місцевого самоврядування щодо визначення виконавця житлово-комунальних послуг;
2
2) аналізує рівень цін і тарифів на продукцію, роботи і послуги житлово-комунального господарства та у разі потреби готує пропозиції щодо їх змін в установленому законодавством порядку; 
2
3) сприяє прискоренню передачі об'єктів відомчого житлового фонду та комунального господарства у власність територіальних громад; 
2
4) сприяє проведенню ефективної інвестиційної політики під час  проектування, будівництва нових та реконструкції діючих об'єктів житлово-комунального господарства, здійснює контроль за їх будівництвом, бере участь у розробленні проектів благоустрою територій населених пунктів; 
2
5) здійснює відповідно  до  законодавства  контроль  за організацією та якістю обслуговування населення підприємствами, установами та організаціями житлово-комунального господарства; 
2
6) вживає заходів до поліпшення умов охорони праці на підприємствах, в установах та організаціях житлово-комунального господарства на території Шумської міської ради
2
7) здійснює інші повноваження у сфері житлово-комунального господарства транспорту та благоустрою відповідно до законів.

28) бере  участь  у  реалізації  державної  політики  у сфері охорони  навколишнього  природного  середовища та раціонального використання природних ресурсів,  екологічної безпеки, санітарного стану населених пунктів, якості питної води, поліпшення технічного і  технологічного  стану систем тепло-, водопостачання  та водовідведення, запобігання підтопленню населених пунктів, ліквідації його наслідків;

29) проводить  організаційну та методичну роботу,  спрямовану на  реалізацію  державної політики у сфері  охорони праці та соціального захисту працівників житлово-комунального господарства;

30) проведення конкурсів  на визначення перевізників пасажирів на приміських  автобусних маршрутах;
31) сприяє  розвитку  інфраструктури  транспорту   на території Шумської міської ради, формуванню та удосконаленню автотранспортної мережі; 

 32) сприяє  розвитку регіонального ринку транспортних послуг, координації роботи окремих видів  транспорту,  оптимізації  мережі маршрутів   перевезення  пасажирів  і  вантажів.

 

   5. Відділ має право :
- скликати в установленому порядку наради, проводити семінари з питань, що належать до його компетенції; 
- залучати спеціалістів інших структурних підрозділів виконавчого комітету, підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції; 
- одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів  виконавчого комітету,  підприємств, установ та організацій інформацію, документи, інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики - безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань; 
- подавати виконавчому комітету пропозиції щодо зупинення топографо-геодезичних та інженерно-геологічних робіт, які виконуються з порушенням державних стандартів, норм і правил. 
- вимагати від керівників та інших посадових осіб державних установ, суб'єктів підприємницької діяльності, громадян, у власності або користуванні яких знаходяться об'єкти міської інфраструктури, усунення виявлених правопорушень у галузі зовнішнього благоустрою територій, будівель, споруд, інженерних мереж, транспортних магістралей тощо;
-  проводити рейди та перевірки території, об'єктів міста щодо стану їх благоустрою і додержання юридичними та фізичними особами законодавства у сфері благоустрою; 
-  відвідувати підприємства, установи, організації, суб’єктів підприємницької діяльності незалежно від форми власності з метою дотримання чинного законодавства у сфері благоустрою; 
- відповідно до вимог чинного законодавства направляти повідомлення громадянам, посадовим особам підприємств, організацій, установ незалежно від форми власності, для надання усних або письмових пояснень у зв'язку з порушенням ними вимог законодавства у сфері благоустрою території; 
- здійснювати відповідно до чинного законодавства фото, відеозйомки, звукозапис, як допоміжний засіб для запобігання порушень вимог законодавства у сфері благоустрою; 
- здійснювати в межах своєї компетенції контроль за дотриманням законодавства в сфері благоустрою. Надавати приписи щодо приведення об'єктів та елементів благоустрою міста до належного стану з визначенням строків проведення певних заходів;
- посадові особи відділу, уповноважені виконавчим комітетом мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення законодавства у сфері благоустрою.

  6. Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє  з  іншими  структурними  підрозділами  виконавчого комітету, а також підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, об'єднаннями громадян та громадянами.

  7. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою  за погодженням із першим заступником міського голови та з начальником департаменту  житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Київської  обласної держадміністрації.

  8. Начальник відділу: 
Повинен знати: Конституцію України, акти законодавства, нормативні документи, що стосуються державної служби, служби в органах місцевого самоврядування ,Укази Президента України, постанови та розпорядження Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня , що регулюють роботу відділу, інструкцію з діловодства, практику застосування чинного законодавства, правила ділового етикету, правила та норми охорони праці та протипожежного захисту, основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби, державну мову та ін.

 1) Здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність  перед міським головою  за виконання покладених на відділ завдань, розподіляє обов'язки між спеціалістами, які йому підпорядковуються; 
 
2) Готує, у межах своєї компетенції, проекти рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, організовує та контролює їх виконання.
 
3) Здійснює інші повноваження відповідно до Положення про відділ, а також ті, що покладені окремими рішеннями міської ради, її виконавчого комітету та розпорядженнями міського голови.
 
4) Начальнику відділу забороняється приймати до виконання та оформлення документи, які суперечать законодавству, а також ті, що надходять із порушенням правил документообігу у виконавчому комітеті міської ради.
 
5) Представляє інтереси виконавчого комітету міської ради у взаємовідносинах з установами, підприємствами, організаціями та об’єднаннями громадян з питань, віднесених до компетенції відділу
 
6) Є суб’єктом правовідносин, що виникають при застосуванні Законів України «Про  місцеве самоврядування» та «Про запобігання  корупції в Україні».
 
7) Має право бути присутнім на засіданнях органів місцевого самоврядування інформувати міського голову, заступників з питань, що стосуються його компетенції. 
 
8) несе персональну відповідальність за неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань, доручень та обов'язків, бездіяльність або невиконання наданих йому прав, порушення норм етики поведінки державного службовця та обмежень, пов'язаних з прийняттям на державну службу та її проходженням.

  9. Кваліфікаційні вимоги до начальника відділу:
   Начальник відділу житлово-комунального господарства транспорту, благоустрою, охорони навколишнього природного середовища та інфраструктури повинен мати повну вищу професійну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр, спеціаліст та стаж роботи за фахом на державній службі не менш 3-х років, або в інших сферах стаж роботи не менше 5 років.

 10. Відділ утримується за рахунок коштів місцевого бюджету. Штатний розпис відділу затверджується виконавчим комітетом міської ради у межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників, затверджених міською радою. 

 11. На час відсутності начальника відділу виконання його обов’язків покладається на головного спеціаліста відділу.

 12. Обов’язки за посадою спеціалістів відділу визначаються посадовими інструкціями, що затверджуються керуючим справами виконкому.

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь